mk

en

sq

 

: 24/08/2017

: 10:51:13

Контакт | Контактирајте со Централата и со Филијалите на Штедилница ФУЛМ

:

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје - Централа

:

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48, 1000 Скопје

:

02/3115-244
02/3217-912

:

02/3115-653

:

300-0000010645-14

.

4030999359702

.

5282748

.

4836083792

Депонент на Комерцијална банка

:

● Сектор кредитирање Дејан Ангеловиќ, E-mail: dejana@fulm.com.mk

● Координатор Јасминка Панајотовиќ, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Кредитен референт Катерина Јовановска, E-mail: katerina.j@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Кузмановска, E-mail: biljana.k@fulm.com.mk

Филијала Муртино - Струмица

:

Ул. Младинска бр. 43, 2400 Струмица

:

034/330-721

:

034/330-720

:

300-0300000255-94

Депонент на Комерцијална банка

:

● Раководител на филијала Атанас Манушев, E-mail: atanasm@fulm.com.mk

● Кредитен референт Јасмина Галева, E-mail: jasminag@fulm.com.mk

● Кредитен референт Сања Најданова, E-mail: sanja.n@fulm.com.mk

Филијала Полог - Тетово

:

Ул. 133 бр.62 локал 6 , 1200 Тетово

:

044/351-281

:

044/351-280

:

290-4000001670-65

Депонент на TTK банка

:

● Раководител на филијала Борче Смилановски, E-mail: borce.s@fulm.com.mk

● Кредитен референт Љумтурие Мемиши, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

● Кредитен референт Дивна Видоеска, E-mail: dvidoeska@fulm.com.mk

Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје

:

Бул. Јане Сандански бр. 7/1, 1000 Скопје

:

02/2403-208
02/2403-209

:

02/2403-209

:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

:

● Раководител на филијала Даниела Стојановска, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Кредитен референт Филип Јордановски, E-mail: filipj@fulm.com.mk

● Кредитен референт Јулијана Петковска, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

● Кредитен референт Ана Ризовска, E-mail: ana.r@fulm.com.mk

Шалтер ЈСП (Автокоманда) - Скопје

:

Бул. Александар Македонски бр. 10, 1000 Скопје

:

02/3171-131
02/3175-741
02/3109-327

:

02/3109-327

:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

:

● Раководител на филијала Даниела Стојановска, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Координатор Сузана Ќандова, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Кредитен референт Сара Спировска, E-mail: saras@fulm.com.mk

Филијала Тиквешија - Кавадарци

:

Ул. Илинденска бр. 50, 1430 Кавадарци

:

043/400-655
043/400-656

:

043/400-655

:

300-0400000096-37

Депонент на Комерцијална банка

:

● Раководител на филијала Мица Гурева, E-mail: micag@fulm.com.mk

● Координатор Сијка Габева, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Петрева, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

● Кредитен референт Маја Трпчевска, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

Филијала Битола - Битола

:

Ул. Елпида Караманди бр. 2, 7000 Битола

:

047/236-796

:

047/236-796

:

300-0600000102-18

Депонент на Комерцијална банка

:

● Раководител на филијала Александра Наумова, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Кредитен референт Елена Шерденковска, E-mail: elena.s@fulm.com.mk

● Кредитен референт Катерина Гроздановска, E-mail: katerina.g@fulm.com.mk

     

info@fulm.com.mk