mk

en

sq

 

Датум: 24/11/2017

Време: 23:25:34

За Штедилницата | Извештаи и податоци | Податоци за штедилницата | ПОЛИТИКА ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА

ПОЛИТИКА ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА

(1) Системот на внатрешна контрола опфаќа остварување на:
(1) оперативни цели - што подразбира ефикасно извршување на секојдневните работни задачи,се со цел да се обезбеди ефикасно користење на средствата (активата),одговорно располагање со паричните средства,побарувањата и имотот, во насока на максимизирање на вредноста на Штедилницата;
(2) информативни цели - што подразбира обезбедување на точен и вистинит приказ на побарувањата, обврските, приходите и расходите на Штедилницата, врз основа на кои ќе се подготвуваат реални, веродостојни, комплетни, редовни и конзистентни финансиски извештаи за интерно и екстерно известување;
(3) цели за усогласеност - што подразбира усогласеност и сигурност дека сите активности се извршуваат во согласност со важечката законска регулатива и со пропишаните интерни политики и процедури кои важат во Штедилницата.

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/11/2017