mk

en

sq

 

Датум: 24/11/2017

Време: 23:26:42

За Штедилницата | Извештаи и податоци | Податоци за штедилницата | ПЛАН ЗА ВОНРЕДНИ УСЛОВИ

ПЛАН ЗА ВОНРЕДНИ УСЛОВИ

(1) Со планот за вонредни услови се дефинираат техничките и организациските мерки, како и воведување на процедури за активностите при ризична ситуација по средствата и имотот на Штедилница ФУЛМ ( во понатамошниот текст штедилница).
(2) Планот за вонредни услови е составен од следниве елементи :

1. Дефинирање на настани кои се сметаат како вонредни услови за работа;
2. Поделба на надлежности и определување на лица со посебни права и одговорности и-или вработени во Штедилницата кои ќе бидат одговорни за преземање на соодветни активности при појава на вонредни услови за работа;
3. Создавање услови за непречно продолжување на фукционирањето на најзначајните системи и процеси на Штедилницата;
4. Временски рокови за обезбедување на непречено продолжување на фукционирањето на најзначајните системи и процеси;
5. Детални процеси за непречено фукционирање на најзначајните системи и процеси
6. Начин на информирање при вонредни услови на работење;
7. План за заменување на управните тела;
8. Тестирање на планот за вонредни услови.

(3) Штедилница е должна да обезбеди тестирање на планот за вонредни услови најмалку еднаш годишно и при секоја значителна промена на изложеноста на Штедилницата на оперативен ризик. Тестирањето на планот треба да биде надгедуван од страна на лице од службата за внатрешна ревизија.

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/11/2017