mk

en

sq

 

Датум: 24/11/2017

Време: 23:26:03

За Штедилницата | Извештаи и податоци | Податоци за штедилницата | ПЛАН ЗА НЕПРЕКИНАТОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО

ПЛАН ЗА НЕПРЕКИНАТОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО

(1) Со планот за непрекинатост на работењето се дефинираат активностите кои треба да обезбедат непрекинато работење на Штедилница ФУЛМ

(2) Планот за непрекинатост во работењето е составен од следниве елементи:
1) Дефинирање на настани кои се сметаат како сериозно нарушени услови за работа;
2) Поделба на надлежности и определување лица со посебни права и одговорности и/или вработени во штедилницата кои ќе бидат одговорни за превземање соодветни активности при појава на сериозно нарушени услови за работа;
3) Создавање услови за непречно продолжување на фукционирањето на најзначајните системи и процеси на Штедилницата;
4) Временски рокови во кој треба да се обезбеди продолжување на непреченото функционирање на најзначајните системи и процеси;
5) Детални процедури за обезбедување непрекинато функционирање на најзначајните системи и процеси;
6) Начин на информирање во случај на сериозно нарушени услови за работење;
7) Тестирање на планот за непрекинатост во работењето.

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/11/2017