mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 01:14:37

За Штедилницата | Извештаи и податоци | Податоци за штедилницата | ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАПЛАТА

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАПЛАТА

 

(1) Го дефинира начинот на кој што Штедилницата ќе постапува при појавата на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања. Оваа политика треба да ги дефинира чекорите кои што Штедилницата треба да ги следи при наплатата или отпишувањето на овие кредити.

(1) Оваа Политика е поделена на неколку делови:

1. Дефиниции
2. Организациона структура за управување со наплата
3. Начин на утврдување и следење на уредноста во намирувањето на обврските

1) Праќање на опомени
2) Евиденција на нефункционални побарувања
3) Камата и провизии на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања
4) Редослед на покривање на трошоци при наплаќање на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања
5) Правни мерки против кредитокорисник со достасани за наплата, а ненаплатени побарувања, активирање на обезбедувањето и отуѓување на обезбедувањето

4. Продолжување на рокот на достасување
5. Постапка и правила за рефинансирање на побарувањето/побарувањата
6. Постапка и правила за реструктурирање на побарувањето/побарувањата
7. Кредитирање за наплата на побарување/побарувања
8. Критериуми за следење на изложеностите со повисок кредитен ризик и преземање активности за наплата на овие изложености
9. Постапка и рокови за преземање и продажба на обезбедувањето
10. Постапка и фреквенција на следење на пазарната вредност на обезбедувањето
11. Одговорност за наплата на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања
12. Постапка и правила за утврдување на периодот на очекувана наплата на обезбедувањето и за утврдување на процентот на намалување на вредноста на обезбедувањето којашто се вклучува во утврдувањето на исправката на вредноста и на посебната резерва
13. Постапка и правила за отпис на побарувања
13.1. Постапка за еднократно отпишување на долговите на граѓаните
14. Начин на известување на органите на надзор и управување и сите останати лица коишто се вклучени во управувањето со кредитниот ризик
15. Известување на Народната банка на Република Македонија
16. Завршни одредби

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017