mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 01:14:12

За Штедилницата | Извештаи и податоци | Податоци за штедилницата | Извештај за сопствени средства

Извештај за сопствените средства
со состојба на датум: 30.06.2015
за ФУЛМ штедилница
  Опис Износ
A Основен капитал   
A1 Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции 75,607.00
A1.1 Номинална вредност 75,607.00
A1.1.1 Номинална вредност на обични акции 75,607.00
A1.1.2 Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции 0.00
A1.2 Премија 0.00
A1.2.1 Премија од обични акции 0.00
A1.2.2 Премија од некумулативни приоритетни акции 0.00
A2 Резерви и задржана добивка или загуба 15,763.00
A2.1 Резервен фонд 15,227.00
A2.2 Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите  536.00
A2.3 Акумулирана загуба од претходни години  0.00
A2.4 Tековна добивка 0.00
A3 Позиции како резултат на консолидација 0.00
A3.1 Малцинско учество 0.00
A3.2 Резерви од курсни разлики  0.00
A3.3 Останати разлики 0.00
A4 Одбитни ставки 0.00
A4.1 Загуба на крајот на годината или тековна загуба 0.00
A4.2 Откупени сопствени акции 0.00
A4.3 Нематеријални средства 0.00
A4.4 Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва 0.00
A4.5 Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење 0.00
A4.6 Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба 0.00
A4.7 Други одбитни ставки 0.00
AI ОСНОВЕН КАПИТАЛ 91,370.00
B Дополнителен капитал  0.00
B5 Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премија врз основа на овие акции  0.00
B5.1 Номинална вредност 0.00
B5.2 Премија 0.00
B6 Ревалоризациски резерви 112.00
B7 Хибридни инструменти 0.00
B8 Субординирани инструменти 0.00
B9 Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал  0.00
BII ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ  112.00
C Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал  0.00
C10 Вложувања во капиталот на други банки или финансиски институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции   0.00
C11 Вложувања во субординирани и хибридни инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 10 0.00
C12 Збирен износ на вложувања во капитал, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти што надминува 10% од (I+II) 0.00
C13 Вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва  0.00
C14 Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштва за осигурување во кои банката поседува над 10% од нивниот капитал 0.00
C15 Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски инситуции  0.00
C16 Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)  0.00
CIII ОДБИТНИ СТАВКИ 0.00
CIV Основен капитал по одбитните ставки 91,370.00
CV Дополнителен капитал по одбитните ставки 112.00
D Сопствени средства 0.00
DVI Основен капитал  91,370.00
DVII Дополнителен капитал  112.00
DVIII СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 91,482.00

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017