mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 01:15:14

За Штедилницата | Извештаи и податоци | Податоци за штедилницата | Извештај за адекватност на капитал

Извештај за стапката на адекватност на капиталот
со состојба на датум: 30.06.2015
за ФУЛМ штедилница
Р.Б. Опис Износ
1 2 3
I Актива пондерирана според кредитниот ризик 
I.1 Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап 173,538.00
I.2 Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик  13,883.04
II АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК
II.3 Агрегатна девизна позиција 0.00
II.4 Нето-позиција во злато  0.00
II.5 Капитал потребен за покривање на валутниот ризик  0.00
II.6 Актива пондерирана според валутниот ризик 0.00
III АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК
III.7 Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор 3,623.20
III.8 Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап 0.00
III.9 Актива пондерирана според оперативниот ризик 45,290.00
IV АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ
IV.10 Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките  0.00
IV.11 Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5) 0.00
IV.11.1 Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4) 0.00
IV.11.1.1 Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти  0.00
IV.11.1.2 Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти  0.00
IV.11.1.3 Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност  0.00
IV.11.1.4 Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност  0.00
IV.11.2 Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака  0.00
IV.11.3 Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна  0.00
IV.11.4 Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност  0.00
IV.11.5 Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции  0.00
IV.12 Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11) 0.00
IV.13 Актива пондерирана според други ризици 0.00
V АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ 218,828.00
V.14 Капитал потребен за покривање на ризиците  17,506.24
VI СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА  91,482.00
VII АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V) 0.42

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017