mk

en

sq

 

Датум: 24/11/2017

Време: 23:24:12

За Штедилницата | Извештаи и податоци | Податоци за штедилницата | ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАПЛАТА

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАПЛАТА

(1) Го дефинира начинот на кој што Штедилницата ќе постапува при појавата на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања. Оваа политика треба да ги дефинира чекорите кои што Штедилницата треба да ги следи при наплатата или отпишувањето на овие кредити.
(2) Оваа Политика е поделена на неколку делови:
1. Дефиниции
2. Организациска структура за управување со наплата
3. Начин на утврдување и следење на уредноста во намирувањето на обврските

1) Праќање на опомени
2) Евиденција на нефункционални побарувања
3) Камата и провизии на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања
4) Редослед на покривање на трошоци при наплаќање на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања
5) Правни мерки против кредитокорисник со достасани за наплата, а ненаплатени побарувања, активирање на обезбедувањето и отуѓување на обезбедувањето

4. Продолжување на рокот на достасување
5. Постапка и правила за рефинансирање на побарувањето/побарувањата
6. Постапка и правила за реструктурирање на побарувањето/побарувањата
7. Кредитирање за наплата на побарување/побарувања
8. Критериуми за следење на изложеностите со повисок кредитен ризик и преземање активности за наплата на овие изложености
9. Постапка и рокови за преземање и продажба на обезбедувањето
10. Постапка и фреквенција на следење на пазарната вредност на обезбедувањето
11. Одговорност за наплата на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања
12. Постапка и правила за утврдување на периодот на очекувана наплата на обезбедувањето и за утврдување на процентот на намалување на вредноста на обезбедувањето којашто се вклучува во утврдувањето на исправката на вредноста и на посебната резерва
13. Постапка и правила за отпис на побарувања

13.1.Постапка за еднократно отпишување на долговите на граѓаните

14. Економско финансиски консалтинг
15.Начин на известување на органите на надзор и управување и сите останати лица коишто се вклучени во управувањето со кредитниот ризик
16.Известување на Народната банка на Република Македонија
17.Завршни одредби

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/11/2017