mk

en

sq

 

Датум: 24/11/2017

Време: 23:23:42

За Штедилницата | Извештаи и податоци | Податоци за штедилницата | ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВАЛУТЕН РИЗИК

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВАЛУТЕН РИЗИК

(1) Штедилница ФУЛМ (во натамошниот текст: Штедилницата) воспоставува систем за управување со валутниот ризик и носи соодветни процедури за идентификување, мерење, следење и контрола на валутниот ризик.
(2) Системот од став 1 од овој член, ги опфаќа сите активности и трансакции кои, во билансната и вонбилансната евиденција се евидентирани во денари со девизна клаузула.
(3) Штедилницата го мери ефектот врз приходите и расходите од работењето во девизи по одделна валута, односно Штедилницата врши периодично курсирање со користење на среден курс на Евро по курсна листа на НБРМ за курсирање на билансната и вонбилансната евиденција евидентирана во денари индексирани со девизна клаузула.
(4) Штедилницата воспоставува јасно дефинирани надлежности и овластувања во врска со активностите во девизи и во денари со девизна клаузула и управувањето со валутниот ризик, по организациски делови и по лица (работни места).

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/11/2017