mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:09:39

THEKSIM JURIDIK


Çdo person që ka qasja deri te web faqja e Kursimores FULM SHPK Shkup në worldwide web (www.fulm.com.mk), dakordohet me këtë që vijon:

Kursimorja FULM SHPK Shkup rregullisht i azhuron të dhënat të cilat gjenden në web faqe.
Të dhënat e shpallura kanë ekskluzivisht karakter informativ, ashtu që ekziston mundësia e ndërrimit të të dhënave ndërmjet dy azhurimeve.

Për këtë shkak Kursimorja FULM nuk merr asfarë përgjegjësie dhe nuk garanton për saktësin, besueshmërin dhe tërësin e informatave të cilat i përmban wef faqja jonë.

Të dhënat që janë prezente në sajtin/faqen dhe të cilat janë të karakterit informativ nuk lejohet që të përdoren për qëllime tjera.

Kursimorja FULM nuk përgjigjet për dëmet eventuale të cilat janë si pasojë e shfrytëzimit të të dhënave nga ky sajt.

Kursimorja FULM e mban të drejtën që të ndrushon të dhënat të cilat gjinden në sajt në çdo kohë, pa parajmrim paraprak.

Para se të vendosni për cilin do produkt ose shërbim të Kursimores FULM Ju propozojmë që të konsultoheni me personat profesional të Kursimores FULM SHPK Shkup, të cilët Janë të disponueshëm për të gjitha pyetjet në ekspoziturat tona nëpër Maqedoni.

Kursimorja FULM ka të drejt që ta refuzoj kerkesën tuaj pa dhën ndonjë sqarim plotësues.

Tërë përmbajtja e web faqes së Kursimores FULM është lëndë e të drejtave autoriale. Shumëzimi, kopjimi, distribuimi dhe shfrytëzimi i tërësishëm ose i pjesërishëm i të dhënave të cilat janë të prezentuara në sajtin e Kursimores FULM nuk është e lejuar pa pëlqimin paraprak të Kursimores FULM.

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017