mk

en

sq

 

Датум: 23/05/2017

Време: 18:50:32

Тип на депозит

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДЕПОЗИТ

Валута

• МКД

• Влог: 20% од износот на одобрениот кредит
Период на орочување

• 48 месеци

Склучување на договор

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

Каматна стапка

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Валутна клаузула ЕУР

Земјоделски депозит

2%

Тајност

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

Осигурување

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

Спецификација

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ или корисник на семеен депозит и мора да биде корисник на земјоделски кредит

Предности


• Безбедно место за штедење
• Депозитот се користи како обезбедување за кредит

 

Контакт

 

Согласно Одл. од 28/01/2017

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 11/05/2017