mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:19:58

Depoziti | Te dhenat per depozite

LLOJET E DEPOZITAVE

SHKALLA E KAMATËS

(në denar në vit)

SHKALLA E BESIMIT

KLAUZULA VALUTORE UR

SHKALLA
E BESIMIT
KLAUZULA
VALUTORE UR

Me kohë të pacaktuar (a vista)

0.1%

/

/

/

Klubi i të rinjve për të kursyer

1%

/

/

/

Depozit për anëtarët

5%

/

/

/

Depozitë me kohë të caktuar

 

 

 

 

Depozitë me kohë të caktuar klauzula valutore eur

 

 

 

 

Depozit për 1 muaj

0,2%

/

0,1%

/

Depozit për 3 muaj

0,3%

0,5%

0,2%

0,4%

Depozit për 6 muaj

0,9%

1,1%

0,4%

0,6%

Depozit për 7 muaj

1,2%

1,4%

/

/

Depozit për 8 muaj

1,5%

1,7%

/

/

Depozit për 9 muaj

1,7%

1,9%

/

/

Depozit për 12 muaj

1,8%

2,0%

1,4%

1,6%

Depozit për 14 muaj

2,2%

2,4%

1,5%

1,7%

Depozit për 16 muaj

2.2%

2,4%

/

/

Depozit për 18 muaj

2,6%

2,8%

1,5%

1,7%

Depozit për 24 muaj

3,0%

3,2%

1,8%

2,0%

Depozit për 36 muaj

3,3%

3,5%

1,9%

2,1%

Depozit për 48 muaj

3,5%

3,7%

2,0%

2,2%

Depozit për 60 muaj

3,7%

3,9%

2,2%

2,4%

Depozit me kursime vullnetare për 6 muaj

0,8%

1,0%

0,3%

0,5%

Depozit me kursime vullnetare për 12 muaj

1,5%

1,7%

1,2%

1,4%


Në bazë të vendimit prej 30.11.2017

 


Kursimorja FULM DOO Shkup në vendet e pagesave nuk pranon depozita në valutë të huaj (E publikuar nga 19.05.2015)


Shuma e plotë më e vogël e kursimeve të deponuara me kohë të caktuar është 2.000 denar, përvec për depozitat e anëtarëvë, depozitë në bazë të llojit, klubit të të rrinjve, klubit të kursyesve të fëmijëve dhe depozitave të kufizuara.

Kursimorja i siguron depozitat në fondin për sigurime të depozitave.

Kursimorja garanton me kapitalin për siguri të depozitave.

Llogaritja e kamatës bëhët më metodë konforte ditore për depozitë.

Për depozitat e llojit të cilat me 31.12 janë në gjendje të depozitit të anëtarit ose janë tashmë shfrytëzues të shërbimeve dhe /ose shfrytëzues nëpërmjet depozitave familjare kamata llogaritet me 31.12 për vitin në vazhdim në bazë të shkallës së kamatës të publikuar herën e fundit

Tek depozitat me kapitalizim kamata llogaritet në nivel mujorë dhe evidentohet si e arritur deri në ditën e pagesës së kamatës, ndërsa në depozitat pa kapitalizim llogaritet në muaj dhe evidentohet si kamatë e arritur ne nivel mujor deri ditën e afatit të caktuar.
Klauzula valutore është vetëm për mbrojtje prej më shumë se 5% (pesë përqind) devalvim.
Shkallët e kamatës së depozitave të cilat janë të lidhura me kreditët dallohen në raport me shkallët e kamatës së latëpërmendur.
Nëqoftëse në kohën derisa vlen marreveshja për depozitat të indeksuar me EUR, kursi i euros sipas kursit të mesëm të BPRM rritet për më shumë se 5% si pasojë e devalvimit të shpallur nga BPRM, do të bëhet përshtatja e depozitit fillestar me vendim të Këshillit Drejtues të Kursimores FULM SHPK Shkup. Kamata ne kohën pas të behet përshtatja do të llogaritet në bazë të përshtatjes së re të depozitit fillestar. Këshilli Drejtued i Kursimores FULM SHPK Shkup është i obliguar të përshtat depozitin fillestar pas devalvimit të kryer.
 

Viti kamata e arritur do të zvogëlohet për shumën e obliguar për tatim personal të të ardhurave prej kamatës së depozitëve. Tatimi personal për të ardhura prej kamatës së depozitave llogaritet dhe paguhet në ditën e pagesës së kamatës. 

 

Nga viti 01.05.2012 për shkak të besimit të gjatë në Kursim do të llogaritet normë e interesit e rritur për 0,2-0,5% në varësi të periudhës së investimit fillestar. Kursimorja Fulm do të paguaj normë të interesit si bonus prej 0,1% nese depozitari ka vendosur për realizim nëpërmjet transaksionit tregtar.


Dhënia e autorizimit një personi tjetër për ti poseduar mjetet prej depozitit


Poseduesi I depozitit mundet në momentin e hapjes së depozitit ose në mënyrë plotësuese të jape autorizim personit tjetër fizikë (njërit ose më shumë) për të poseduar me mjetet e depozitit në periudhën që vlen marreveshja e depozitit:

  • në sportelet e Kursimores FULM

Poseduesi i depozitit mundet të jap autorizimi për:

  • posedim të pakufizuar të mjeteve

  • posedim të kufizuar të mjeteve (të një shume të caktuar, ose të një periudhe të caktuar, ose posedim vetëm të kamatës dhe të ngjajshme)

  • autorizim për njëpërdorim


Personi I autorizuar nuk ka të drejt të kërkoj nga Kursimorja FULM që ta mbyll llogarin në të cilën udhëhiqet depoziti për anëtarë, nuk mundet që as autorizimit e vet tja transmetoje një personi tjetër.

Poseduesi I depozitit mundet që të urdhëroj që autorizimi të shfrytëzohet:

  • në periudhën që vlen marrëveshja për depozitin deri kur do ta tërheq poseduesi I depozitit.

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017