mk

en

sq

 

Датум: 25/11/2017

Време: 12:02:49

Кредити | Преглед на кредити

 

ВИДОВИ НА КРЕДИТИ

ИЗНОС НА КРЕДИТ

(во МКД)

 

 РОК НА ОТПЛАТА

 

Студенти за студент

До 150.000 денари

24,36 и 48 месеци

WT кредит

До 150.000 денари

12, 24, 36 и 48 месеци

Нова кредитна програма

До 400.000 денари

36, 48, 60, 72 и 84 месеци

Рамковен Револвниг Кредит

Износ на транша:
• Максимален износ на кредитна изложеност по транша е
400.000 МКД – денарски кредит
Износ по кредитна партија:
• Максимален износ на кредитна изложеност по кредитна партија е 900.000 МКД – денарски кредит

• Максимален период на рамковниот револвинг кредит е 120 месеци
• Рок на кедит ( по транша) – 24 , 36, 48 и 60 месеци
• Максимум грејс период 12 месеци

Кредит со владетелски залог (депозит, девизи и проценето злато)

До 600.000 денари

6, 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог депозит)

12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог девизи и злато)

КРЕДИТ СО ЗАЛОГ ЗЛАТО (рати)

До 400.000 денари

60 месеци

Кредит за вработени лица со/без дополнителни приходи

До 400.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за невработени со дополнителни лични примања

До 400.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за студенти

До 400.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за пензионери

До 300.000 денари

12, 24, 36, 48 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Годишна кредитна програма DCA

До 400.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци, освен за рок на кредит од 72 месеци

Екстра кредит

До 40.000 денари

36 месеци

Земјоделски кредит

До 400.000 денари

24, 36, 48, 60, 72 и 96 месеци (без грејс период за кредит со рок на отплата од 24 месеци,

12 месеци грејс период за кредити со рок на отплата од 36, 48 и 60 месеци и 24 месеци грејс период за кредити со рок на отплата од 72 и 96 месеци)

Кредит за земјоделци

До 400.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Членски кредит

1.600 денари

5 месеци

 

 

Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот.

 

Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити и анекс договори на кредити со владетелски залог нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

 

 

Контакт

 

 

Согласно Одл. од 17.12.2016

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/11/2017