mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:21:28

Kredit | Shqyrtim i krediteve

 

LLOJET E KREDITEVE

SHUMA E KREDITIT (në MKD) )

 

AFATI I PAGESËS

 

STUDENTËT PËR STUDENT

Deri 150.000 denarë

24, 36 dhe 48 muaj

WT kredi

Deri 150.000 denarë

12, 24, 36 dhe 48 uaj

PROGRAMI I RI KREDITOR

Deri 400.000 denarë

36, 48, 60, 72 dhe 84 uaj

Kredi me garancë të robëruar (depozitë, deviza dhe arë me vlerë)

Deri 600.000 denarë

6, 12, 24 dhe 36 muaj (për kredi me depozitë të garantuar)

12, 24 dhe 36 muaj (për kredi me devizë të garantuar dhe ar)

Kredi per personat e punësuar/pa të ardhura plotësuese

Deri 400.000 denarë

12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 muaj

Periudha grejs maksimale 12 muaj

Kredi për personat papunë me të ardhura personale plotësuese

Deri 400.000 denarë

12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 muaj

Periudha grejs maksimale 12 muaj

Kredi për studentë

Deri 400.000 denarë

12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 muaj

Periudha grejs maksimale 12 muaj

Kredi për pensionistët

Deri 300.000 denarë

12, 24, 36 dhe 48 muaj

Periudha grejs maksimale 12 muaj

Programi kreditor vjetor DCA

Deri 400.000 denarë

12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 uaj

Periudha grejs maksimale 12 uaj, përvec për kreditë me afat pagese nga 72 muaj

Kredi ekstra

Deri 40.000 denarë

36 muaj

Kredi për bujqësi

Deri 400.000 denarë

24, 36, 48, 60, 72 dhe 96 muaj (pa grejs periudhë per kredi me afat pagese prej 24 muaj,

12 muaj periudhë grejs për kredi me afat pagese prej 36, 48 dhe 60 muaj dhe 24 muaj periudhë grejs për kredi me afat pagese prej 72 dhe 96 muaj)

Kredi për bujqi

Deri 400.000 denarë

12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 muaj

Periudha grejs maksimale 12 muaj

Kredi për anëtarët

1.600 denarë

5 muaj

 

 

Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.

 

Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja dhe marrëveshjet e kredive me aneks që janë me garancë të robëruar nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.

 

 

Kontakt

 

 

Në bazë të vendimit. Prej 17.12.2016

 

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017