mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:11:45

Per FULM | Menaxhment

Te nderuar anetare, zonja e zoteri

Katërmbë dhjetë vjet Kursimorja FULM e percjell mesazhin Ndryshe nga te tjeret duke siguruar sherbime me te shpejta, me te thjeshta dhe me kualitative te popullesis deri te sherbimet financiare.
Politika dhe strategjia e punes se Kursimores FULM jane bazat per inplementimin e vazhdueshem te produkteve dhe sherbimeve te reja, ne pajtueshmeri me kerkesat dhe nevojat e me shume se 7.700 anetareve. Edhe perkunder shume sfidave me te cilat perballemi, perseri jemi krenare se celesi I suksesit tone eshte besimi I anetareve tane.
Gjate 14 vjeteve punetoret, Keshillat Drejtues te Kursimores FULM, Shoqeria e qytetareve FULM, WOCCU (Keshilli Boterore I Unioneve Kreditore), Liga e Unioneve Kreditore ne Micigen, Agjencioni per zhvillim nderkombetar ne SHBA, USAID, Liga e unioneve kreditore Polake ne menyre si motra e perkrahin punen e Kursimores FULM.
FULM eshte sinonim per institucionin e vogel te suksesshem financiar ne tregun financiar maqedonas.

Me sherbimet tona financiare deri ne jete me kualitative.


Eleonora Zgonjanin Petroviq
Menaxer i Kursimores FULM

Të nderuar miq!

Këshilli Botërorë të Uunioneve Kreditore, INK (WOCCU) është organizatë tregtare internacionale, e cila qellim kryesorë ka zhvillimin e unioneve kreditore nëpër të gjithë botën. Këshilli Botërorë të Unioneve kreditore siguron ndihmë të shteteve të cilat zhvillojnë, ose përmirsojnë sisteme të unioneve kreditore nëpërmjet të përkrahjes së legjislaturës.
Të gjithë WOCCU jemi apostafat krenar të një suksesi tonë të vërtetë në zhvillimin e unioneve kreditore kursimore. Kursimorja FULM në mënyrë internacionale shfrytëzohet si shembull për inovacionet progresive të unioneve kreditore kursimore.
Përsoneli në WOCCU i dha përkrahje të rëndësishme FULM mit në shumë degë të punës së saj siq është: marketingu, kontrolla e brendshme, përgatitja e rregulloreve, teknologji informative dhe hapja e filjaleve të reja, e cila në tërsi pozitivisht reflektohet në punë financiare të kursimorës FULM.


Sinqerisht besojmë, që kursimorja FULM edhe në të ardhmen do të vazhdon me kontinuitet
zhvillimin financiar sherbimeve në favor të të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë.


Martha Ninichuk
Unioneve kreditore, USA

Të nderuar zonja dhe zotrinj!

Gjatë viteve të kaluara janë parparë programe zhvillimore të kursimorës FULM dhe me kënaqësi korrëm sukses ti realizojmë. Në situatën e rëndë në të cilën ka rënë shteti, humbja e besimit në sistemin bankarë dhe mungesa e rregullativës ligjore ishin prov-okime të institucioneve me të cilat ballafaqohemi.
Megjithate ndihma teknike prej Këshillit Botërorë të Unioneve Kreditore WOCCU, ndihma financiare prej Agjencionit për zhvillim Ndërkombtarë të SHBA-së, USAID, të partnerit tonë me Ligën e Unioneve Kreditore nga Miçigeni MCUL, Programi Njerzit i Ndihmojnë Njerzit si dhe bashkëpunimi në mes unionit kreditor nga Polonija e kultivar me edukim kulitativ të personelit, janë rëndësi kyçe për ballaqim me të gjitha provokimet.
Ardhmëria jonë është në edukimin kuadrave tona të reja të cilat japin shenjë të posaçëm kursimorës FULM.
 

Ardhmëria jonë është në sa më shumë antarë të cilët naafrojnë dëshirë për bashkpunim të vazhdueshëm.


Stevo Androviç
Kryetarë i SH.Q FULM

Te nderuar,

Kursimorja FULM edhe këte vite vazhdon me sukses të realizon strategjinë në drejtim të plotësimit të nevojave për kursim dhe kreditim për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë.
Përcaktimi themelor i këshillit drejtues të Kursimores FULM ka qenë dhe mbetet identik sikurse vitet e kaluara edhe atë:shkalla e lartë e likuiditetit, plotësimi i shkallës se profitabilitetit dhe udhëheqjen me nivelin e lartë të riskut te krediteve.
Këshilli drejtues i kursimores permanent ka ritur asortimanin e produkteve te krediteve dhe kursimeve, njëherit edhe i intezifikon edhe linjat egzistuese duke u mundësuar antarëve sherbime financiare më të shpejta më efikase dhe më të lehta.
Vërtetim për punën e sukseseshme të Kursimores FULM ështe fakti që mbi 8.000 anëtar e shprehën besimin duke i shfritëzuar shërbimet tona financiare.
 

Ne pëlqim me vizionin tonë,përmbajtjen nga themeluesi, si dhe porositë nga partnerët tanë afarist
(USAID, WOCCU, MCUL), Kursimorja FULM edhe ne të ardhmen do të vazhdoj me kontinuitet zhvillimin e shërbimeve financiare
 në të mirë te qytetarëve te Republikës së Maqedonisë.

 Zulfi Xhaferi
kryetar i Keshillit te Kursimores FULM

 

 

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017