mk

en

sq

 

: 11/12/2017

: 05:10:03

ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД
• 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 36, 48, 60 месеци

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Депозит на 1 месец

0,2%

Депозит на 3 месеци

0,3%

Депозит на 6 месеци

0,9%

Депозит на 7 месеци

1,2%

Депозит на 8 месеци

1,5%

Депозит на 9 месеци

1,7%

Депозит на 12 месеци

1,8%

Депозит на 14 месеци

2,2%

Депозит на 16 месеци

2,2%

Депозит на 18 месеци

2,6%

Депозит на 24 месеци

3%

Депозит на 36 месеци

3,3%

Депозит на 48 месеци

3,5%

Депозит на 60 месеци

3,7%

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

. 30/11/2017

info@fulm.com.mk

04/12/2017