mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:19:01

Per Per FULM | Programet me Partneret | WOCCU


Këshilli botëror i unioneve kreditore (WOCCU) është udhëheqëse asociacion tregtar ndërkombëtar dhe agjencion për zhvillimin e unioneve kreditore në suaza botërore. Duke vepruar me vizoinin ”unione kreditore kualitative për secilin” WOCCU promovon zhvillimin vital te unioneve kreditore me qëllim që të mbjell vetëbesim tek njerëzit në mbarë botën që të përparojn nëpërmjet drejtësisë në kualitete të larta, shërbime financiare të mundshme. WOOCU financohet nga agjencioni qeveritar dhe grantet financiare, antarësisë dhe donacioneve vjetore te adhuruesve të WOCCU. Këshilli botëror i unioneve kreditore dhe filijalat e saj gjinden me seli në Medison, Viskonsin, SHBA. Gjithashtu WOOCU ka seli të përhershme edhe në Ëashington, si dhe zyra programore në mbarë botën.

Agjencioni për zhvillim

Programet për përmbajtjen teknike të WOCCU përmbajnë unionet kreditore ne 15 shtete.
Programet ndërkombëtre për zhvillim teknik te WOCCU u ndihmojn unioneve kreditore dhe të shteteve/asociacioneve regjionale nëpërmjet rindërtimit gjatë dhe pas konfliktit, duke u mundësuar për qasje jo mjaft klientëve te shërbyer, zhvillim të bizneis rjetit, përmbajtje për bashkësit e rezikuara, rekostruim pas katastrofave, si dhe përmbajtjen e reformave ligjdhënese si dhe zhvilli, i sistemeve rurale.

Asociacioni tregtar

Në suaza botërore, më shumë se 46000 unione kreditore në 97 vende u shërbejnë 172 milon njerëzve. Unionet kreditore regjione dhe shtetërore dhe asocioacionet për bashkëpunim finaciar të bashkuar me këshillin botëror kreditor përfaqësojn 73 vende në mbarë botën.
WOCCU angazhohet për regullativën ligjore në qeveritë në mbarë botën që të jenë të përshtatëshme me unionet kreditore. Poashtu WOCCU e përcjell statistikën e unioneve kreditore, shtyp revistën ”Unionet Kreditore Botërore” cdo tetor e sponzoron ditën ndërkombëtare te unioneve kreditore dhe është nikoqir i konferencave teknike regjionale vjetore si dhe të konferenecës së unioneve kreditore botërore.
Nepërmjet programit për partneritet ndërkombëtar WOCCU, ligat dhe unionet kreditore ne SHBA në partnerëd e tyre për zhvillim ju sigurojnë përmajtje profesionale dhe këshilla për nevojat në lëmit e teknologjisë informative. Për revansh, numri i madh i partnerëve në zhvillim ikëshillojn unionet kreditore në SHBA si ma mire te sigurojnë shërbime për migracionin e populatës në ritje në SHBA.

Fondacient

Fondacioni botëror i unioneve kreditore WOCCU udhëheqen me programin për përmbajtjen e WOCCU. Të ardhurat për mirëmbajtjen e WOCCU i sigurojnë lehtësim shumë të duhur për unionet kreditore dhe anëtarët e tyre pas katastrofave, ju drejtohen prioriteteve të nevojshme dhe nxisin inovacione nëpërmjet të sistemit të unioneve kreditore ndërkombëtare.


Produktet dhe sherbimet

Rjeti ndërkombëtar me shenjën (IRnet®) është platformë me të cilën unionet kreditore anëtarëve të vët dhe anëtarëve potencial në mbarë botën u mundësojnë qasje në transfer parave në vend dhe ndërkombëtar.
PEARLS sistemi i monitorimit në këshillin botëror është shërbim dhe indicator finaciar që ndihmon të standardizohet terminologjia ndërmjet institucioneve. Ai ofron këshilla menaxhimi për unione kreditore dhe institucione tjera kursimore, dhe shërben si instrument për supervision të regullatorëve.
WOCCU shërbimi i grupacionit (ËSG) është filijala krejtësisht në pronësi të WOCCU. Grupacioni e përmban këshilli botëror në përpjekjet e ndryshme profitabile si për shembull shërbime me kartela dhe ekspozitura të përbashkëta.

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017