mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:07:47

Per FULM | Te drejtat per mbrojtjen e privatesis


Regulla
Për mbrojtjen privatësisë
Për shfritëzuesit e shërbimeve të Kursimores FULM DOO SHKUP
Për mbrojtjen e të dhënave personale Kursimorja FULM ju siguron për komintentet e vete, te punësuarit dhe subjekteve tjera për të dhëna personale ne baze te cdo aspekti I siguron për punimet ne Kursimoren.

1. Të dhënat personale në Kursimoren FULM janë: përpunohen në përputhshmeri me ligjin, mblidhen për qellime të qarta dhe me ligj të posacem dhe përpunohen ne menyre që ështe në perputhshmeri me ata qellime adekuat, relevant dhe je shumë voluminoz në krahasim me qëllimin per cfar mbidhe dhe përpunohen: te sakta, plota dhe të azhuruara me cfar do të fshihen ose do të korigjohen të dhënat që n uk janë të sakta ose të plota duke I mbare parasysh qellimet pse janë te mbledhuna ose të perpunuara ne forme qe mundeson identifikimin e subjektit për të dhenat personale, jo me gjate se sa eshte e nevojshme që të mbushen qëllimet për cka ate dhënat janë mblkedhur për perpunim te metutjeshem perpunohen me pelqimin e dhene nga subjekti per te cilin janë të dhëna personale.

2. Kursimorja FULM do të siguroje besueshmeri te plote, integritetin dhë mbrojtjen e të dhenave personale në bazë te regullativës ligjore dhe në bazë te regollores per mbrojtjen e të dhënave personale.

3. Perpunimi I te dhenave personale ne Kursimoren sipas regulles behet ne bazë te pëlqimit nga subjekti për të dhena personale. Në përjashtim Kursimorja FULM pa pëlqimin e subjektit për të dhëna personale do ti perpunoj të dhënat personale kur përpunimi është I nevojshme për: kryerja e kontrates në të cilin subjekti I të dhënave personale është pale e kontrates ose ne bazë të kërkesës së subjektit të dhënave personale para se të behët palë e kontratës:për mbushjen detyrim ligjor të Kursimores dhe rastet tjera te caktuara me ligj.

4. Kursimorja FULM shfritezuesin e sherbimeve do ta informaj dhe nga aj do të kërkoj pelqim me shkrim për marketing direct. Ki pelqim nuk guxon ta kushtezoj me sigurimin e sherbimeve te regullta. Subjekti I të dhënave personale ka të drejtë ne cdo kohë ta te hek pëlqimin e dhënë për marketing direct me kërkesë më shkrim deri te Kursimorja FULM.

5. Numri amzë I subjektit me të dhëna personale përpunohet në bazë të pëlqimit të dhënë nga subjekti për të dhëna personale ose mer kushte te parapame me ligj, per identifikimin e subjektit te per te dhena personale realizimi I të drejtave dhe obligimeve I subjektit të dhënave personale ose Kursimorja dhe raste te parapara me ligj. Kursimorja FULM mbanë llogari nr amzë I komitetmtit të mos duket pa nevoje I shtypur ose I marun nga regjistri I të dhënave personale.

6. Subjekti I të dhënave personale ka të drejtë në mbykqyrjen dhe përmiresimin e të dhenave qe kursimorj I perpunon për atë në përjashtim në rastet e parapame me ligj. Subjekti I të dhënave personale mundet me kërkese me shkrim te futet ne të regjistrin e të dhënave personale. Kërkesen me shkrim duhet të dorezoj tek Kursimorja FULM.

7. Që të siguroj msheftësi dhe mbrojtje të perpunimit të dhënave personale të subjektit Kursimorja FULM përdoren masa teknike dhe organizative për mbrojtjen e të dhënave personale. Kursimorja FULM do ti japë të dhënat personale në shërbim shfritëzuesit në bazë të kërkesës me shkrim të shfritëzuesit nëse ata janë të nevojshme për kryerjen e punëve në bazë të ligjit të paraparë për shfritëzuesin. Kursimorja FULM mban evidencë për të dhënat personale qe I jepen shfritezuesit.

8. Subjekti I të dhënave personale mundet në cdo kohë të parqaqet shkeljen e principeve e mbrojtjes së të dhënave personale me shkrim deri te komiteti për mbrojtjen e të dhënave personale në Kursimoren FULM.

9. Te gjithë të punësuarit në Kursimoren FULM janë të obliguar në bazë të ligjit dhe të politikes interne dhe procedurës së kursimores që të ruajne të dhënat personale. Të punësuarit në kursimoren FULM janë të obliguar për cdo rast shkeljes të mbrojtjes së të dhënave personale ta paraqesin te personi I obliguar në Kursimoren FULM.

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017