mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:09:52

Per FULM | Raportet dhe te dhenat | Politika per zbardhjen e te dhenave


POLITIKA E ZBARDHJES

Me këtë politikë shkruhen raportet dhe të dhënat të cilat kursimorja FULM (në tekstin e mëtutjeshëm kursimorja) është e obliguar që ti shpall,gjithashtu edhe mënyrën,formën dhe skadencat e paraqitjes së tyre.
Të dhënat të cilat kursimorja është e obliguar që ti shpall,në pajtim me këtë politik duhet të jenë të sakta dhe të kohës dhe të mundet të përfaqësojn bazën për të sjell vendime ekonomike adekuate nga ana e shfrytezuesit(publikës)

LLOJI I TË DHËNAVE TË CILAT KURSIMORJA FULM I SHPALL
Të dhënat të cilat kursimorja FULM I paraqet janë:
(1)të dhënat për punen e tyre:
(2)të dhënat për lartësinë e mjeteve qeë posedon dhe për vlefshmërin e kapitalit
(3)të dhënat për sistemet dhe procedurat ne perdorimin me rreziqet
(4)të dhënat për shkallën vjetore të harxhimeve në përgjithësi
(5)kopje e vendimit të Guvernatorit të NBRM për lejen formimit dhe punës në kursimore
(6)listë më të hyrat e kursyera
(7)vendim për shkallën e interesit
(8)vendim për kushtet me të cilat kryhet kredi marrja e personit fizik
(9)tarifa e kursimores FULM
MËNYRA DHE FORMA E PARAQITJES SË TË DHËNAVE

Kursimorja është e obliguar që ti paraqes të dhënat e pikave 1,2,3,4,5 me këtë politik në gjuhen maqedone ne faqen e saj te internetit.Përvec të dhënave të paraqitura në faqen e internetit të dhënat e pikave 4,5,6,7,8,9 duhet te jene te paraqitura në tabelën e shpalljeve ne secilen prej filialeve dhe në sportelet.
Kursimorja është e obliguar që në faqen e internetit te tregoj edhe daten e paraqitjes se të dhënave.Në rastin e korigjimit të të dhënave të shpallura nga ana e kursimores,ajo është e obliguar që të paraqes dhe datën e mbarimit të korigjimeve.

Kursimorja është e obliguar ti paraqes të dhënat e shkruara me këtë Politik,në gjuhën maqedone në formën e raportit.

FREKUENCA DHE AFATET E PARAQITJES SË TË DHËNAVE
Kursimorja është e obliguar që ti paraqes të dhënate e punës së tyre,të dhënat për lartësin e mjeteve qe posedon dhe për vlefshmërin e kapitalit dhe të dhënat për shkallën vjetore të harxhimeve në pergjithësi,më së paku për bazën gjysmëvjetore ,derisa të dhënat për sistemet dhe procesin e përdorimit në rastet e rreziqeve është e obliguar që ti paraqes më së paku njëher në vit.Listat e të hyrave të kursiera duhet të paraqiten cdo muaj në secilen filial dhe sportel.Vendimi për kushtet me anë të të cilave kryhet mbledhja e depoziteve,Vendimi për kushtet me të cilat kryhet kredi marrja e personit fizik dhe Tarifa e kursimores FULM duhet të paraqiten gjithmon kur ka ndryshim të tyre ose korrigjim.
Të dhënat të cilat sillen në fund të vitit(31.12)duhet të jenë të shpallura në faqen e internetit të kursimores ,më së voni deri 15.05 pergjate vitit për vitin kalendarik të kaluar.Të dhënat të cilat sillen në fund të gjysmevjetorit (30.06) duhet të jenë të paraqitura në faqen e internetit të kursimores,më së voni deri 31.07 në vitin vijues.Listat e të hyrave të kursyera,Vendimi për kushtet me anë të cilave kryhet mbledhja depozitit,Vendimi për kushtet me të cilat kryhet kredi marrja e personit fizik dhe Tarifa e kursimores FULM duhet të paraqiten më së voni 3 ditë pas kryerjes së ndryshimeve të tyre ose korrigjimeve.

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017