mk

en

sq

 

: 11/12/2017

: 05:07:21

ЧЛЕНСКИ ДЕПОЗИТ

• МКД

• Влог: 600,00 МКД
• 24 месеци

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Членски депозит

5%

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Членскиот депозит не може да се пренесе од и на друга сметка • Членот мора да го исполнува условот на заедничка врска

• Право на користење на услугите на ФУЛМ
• Безбедно место за штедење
• Еден член еден глас
• Демократско управување
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

. 30/11/2017

info@fulm.com.mk

04/12/2017