mk

en

sq

 

Датум: 23/05/2017

Време: 18:47:57

Тип на депозит

ЧЛЕНСКИ ДЕПОЗИТ

Валута

• МКД

• Влог: 600,00 МКД
Период на орочување

• 24 месеци

Склучување на договор

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

Каматна стапка

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Членски депозит

5%

Тајност

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

Осигурување

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

Спецификација

• Членскиот депозит не може да се пренесе од и на друга сметка • Членот мора да го исполнува условот на заедничка врска

Предности

• Право на користење на услугите на ФУЛМ
• Безбедно место за штедење
• Еден член еден глас
• Демократско управување
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

Контакт

 

Согласно Одл. од 28/01/2017

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 11/05/2017