mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 05:12:24

5 МИНУТИ ЗА ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ ...

 

Почитувани членови на Штедилница ФУЛМ,

Вашето мислење за нашата работа е важно за нас. Со цел да Ви понудиме поквалитетни услуги, потребни ни се Вашата помош и совет. Со одговор на овие прашања ни ја давате можноста да се развиваме кон подобро. Вашето име и податоци ќе останат анонимни, и не треба да се внесат во овој прашалник.

1. Која е Вашата филијала?
2. Место на живеење? Град Село
3. Пол? Машки Женски
4. Возраст?

18-29 години

30-39 години

40-49 години

50-59 години

60 и повеќе години

5. Образование?

Незавршено основно образование

Основно образование

Средно образование

Вишо и високо образование

Друго

6. Колку знаете за Штедилница ФУЛМ?
7. Колку е јасна улогата и идентитетот на Штедилница ФУЛМ?
8. Колку Штедилница ФУЛМ е позната во јавноста?
9. Колку Штедилница ФУЛМ е претставена преку медиумите?
10. Колку активностите на Штедилница ФУЛМ придонесуваат кон намалување на сиромаштијата?
11. Колку активностите на Штедилница ФУЛМ придонесуваат кон развој на микро и малите бизниси?
12. Колку активностите на Штедилница ФУЛМ придонесуваат кон еднаков пристап до услугите?
13. Колку Штедилница ФУЛМ ги исполнува Вашите очекувања?
14. Дали се љубезни и пријателски расположени вработените во Штедилница ФУЛМ?
15. Дали Ви одговара работното време на Штедилница ФУЛМ?

Да

Не

Доколку не, кое работно време би било најпогодно за Вас?

16. Дали услугата во Штедилница ФУЛМ е брза без многу чекање?
17. Каква е дискрецијата во Штедилница ФУЛМ?
18. За кои од следните услуги на Штедилница ФУЛМ сте заинтересирани?
19. Кои од следниве карактеристики сметате дека ги поседува Штедилницата ФУЛМ? (Рангирајте ги во квадратчињата од 1-12, 1 за најважната карактеристика, а 12 за најмалку важната карактеристика)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20. Дали верувате во штедилници?
21. Ве молиме на ова место да ги прибележите оние работи кои како член во Штедилница ФУЛМ Ве направиле многу задоволни или пак Ви причиниле незадоволство:
Особено ми се допадна, ме направи задоволен/на:
Бев незадоволен/на поради:
Дополнителни предлози и идеи:

Ви благодариме на довербата!
Прашалникот е исклучиво за потребите на Штедилница ФУЛМ и претставува деловна тајна.

 

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на