mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:17:12

5 MINUTA PËR OPINIONIN TUAJ...

 

Anëtarë të nderuar të Kursimorës FULLM.

Opinioni i juaj për punën tonë është shumë me rëndësi për ne. Me qëllim që tju ofrojmë shërbime më kualitative, na nevojiten këshillat dhe ndihma juaj. Duke ju përgjigjur këtyre pyetjeve na jepni mundësinë të zhvillohemi në kahje më të mirë. Emri juaj dhe shenimet do jenë anonime dhe nuk duhet të shenohen në këtë pyetsor.

1.Rethone filijalen tuaj?
2.Vendbanimi? Qytet Fshat
3.Gjinia? Male Female
4.Mosha?

18-29 vjet

30-39 vjet

40-49 vjet

50-59 vjet

60 e më shumë

5.Arsimimi?

Arsim të pakryer fillorë

Arsim fillorë

Arsim të mesëm

Arsim te lartë

Tjetër

6. Sa keni njohuri për kursimorën FULLM?
7. Sa është i qartë roli dhe identiteti i Kursimorës FULLM?
8. Sa është e njohur Kursimorja FULLM në publik.
9. Sa është e prezentuar Kursimorja FULLM nëpër mediume?
10.Sa kontribojnë aktivitetet e Kursimorës FULLM kah zvogëlimi i varfërisë?
11.Sa kontribojnë aktivitetet e Kursimorës FULLM në zhvillimin e mikro dhe bizneseve të vogla?
12. Sa kontribojnë aktivitetet e Kursimores FULLM kah asjet e barabartë të shërbimeve?
13.Sa Kursimorja FULLM i përmbush shpresat e juaja:
14. A janë të këndshëm dhe të disponuar miqësisht, të punësuarit e Kursimorës FULLM?
15.A ju përzgjedh përgjigjemt orari i punës i Kursimorë FULLM?

Po

Jo

Jonëse jo cili orarë i punës do jetë më i përshtatshëm për ju?

16.A është shërbimi i shpejtë në Kursimorën FULLM pa pritje të shumtë?
17.Si është diskrecioni në Kursimorën FULLM?
18. Për cilat Shërbime tjera të Kursimores FULLM jeni të interesuar?
19. Cilat nga këto karakteristika mendoni që i posedon Kursimorja FULLM? (Rangoni në katrorët prej 1-12 1- për karakteristiken më të rëndësishme,dhe 12-për karakteristiken më pak të rëndësishme)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20. A besoni në kursimoret?
21.Ju lutemi në këtë vend ti shenoni ato gjëra të cilat si anëtarë në Kursimorën FULLM ju kanë bërë shumë të kënaqur ose ju kanë shkaktu paknaqësi:  
Veanërisht më pëlqeu,më bëri të kënaqur:
Isha i/e paknaqur për shkak se:
Propozime plotësuese dhe ide:

Ju falëmnderit në besim!
Pyetsori është apostafat për nevojat e Kursimorës FULLM dhe paraqet msheftësi afariste.

 

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga