mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:18:23

Kontakt

Informacione gjenerale:

Kursimorja FULM, Shkup - Centralla

Adresa:

Rr. Sv.Kiril I Metodij nr. 48, 1000 Shkup

Telefon:

02/3115-244
02/3217-912

Faks:

02/3115-653

Xhiro llogari:

300-0000010645-14

Nr. tatimor:

4030999359702

Nr.i amzës:

5282748

Nr.regjistrues:

4836083792

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Sektorin kreditor Dejan Angelloviç, E-mail: dejana@fulm.com.mk

● Koordinues Jasminka Panajotoviç, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Katerina Jovanovska, E-mail: katerina.j@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Biljana Kuzmanovska, E-mail: biljana.k@fulm.com.mk

Filijala Murtino - Strumicë

Adresa:

Rr. Mlladinska nr. 43, 2400 Strumicë

Telefon:

034/330-721

Faks:

034/330-720

Xhiro llogari:

300-0300000255-94

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit Atanas Manushev, E-mail: atanasm@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Jasmina Galleva, E-mail: jasminag@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Sanja Najdanova, E-mail: sanja.n@fulm.com.mk

Filijala Polog - Tetovë

Adresa:

Rr. 133 nr.62 lok.6, 1200 Tetovë

Telefon:

044/351-281

Faks:

044/351-280

Xhiro llogari:

290-4000001670-65

Deponent i Bankës TTK

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit Borce Smilanovski, E-mail: borce.s@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Ljumturie Memishi, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Filijala JSP (Aerodrom) - Shkup

Adresa:

Bul. Jane Sandanski nr. 7/1, 1000 Shkup

Telefon:

02/2403-208
02/2403-209

Faks:

02/2403-209

Xhiro llogari:

300-0000010652-90

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit Daniela Stojanovska, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Filip Jordanovski, E-mail: filipj@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Julijana Petkovska, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Ana Rizovska, E-mail: ana.r@fulm.com.mk

Sportelja JSP (Avtokomanda) - Shkup

Adresa:

Bul. Aleksandar Makedonski nr. 10, 1000 Shkup

Telefon:

02/3171-131
02/3175-741
02/3109-327

Faks:

02/3109-327

Xhiro llogari:

300-0000010652-90

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit Danijela Stojanovska, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Koordinues Suzana Qandova, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Sara Spirovska, E-mail: saras@fulm.com.mk

Filijala Tikveshija - Kavadarci

Adresa:

Rr. Ilindenska nr. 50, 1430 Kavadarci

Telefon:

043/400-655
043/400-656

Faks:

043/400-655

Xhiro llogari:

300-0400000096-37

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit Mica Gureva, E-mail: micag@fulm.com.mk

● Koordinues Sijka Gabeva, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Billjana Petreva, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Maja Trpcevska, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

Filijala Manastir - Manastir

Adresa:

Rr. Elpida Karamandi nr. 2, 7000 Manastir

Telefon:

047/236-796

Faks:

047/236-796

Xhiro llogari:

300-0600000102-18

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit Aleksandra Naumova, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Elena Serdenkovska, E-mail: elena.s@fulm.com.mk

● Referenti kreditor Katerina Grozdanovska, E-mail: katerina.g@fulm.com.mk

     

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga