mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 05:06:07

Тип на кредит

КРЕДИТ ЗА СТУДЕНТИ

превземи апликација

Целна група

• За студенти на домашните и странски универзитети, студенти на постдипломски студии, студенти на докторски студии и други лица кои имаат потреба од продолжување на образованието, усовршување, професионални усовршувања и други обуки.

Износ на кредитот

• Максимален износ на кредитна изложеност по кредитна партија е 400.000 МКД - денарски кредит

Валута

• МКД: денарски кредит
(Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.)

Рок на отплата

• 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци
• Максимум грејс период 12 месеци

Каматни стапки

годишни, променливи

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку сите јавни медиуми.
(СВТ)

Потребно обезбедување

• Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)

Начин на плаќање

• Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) - за кредити со рок на отплата од 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци и
• Можност за начин на плаќање во кој каматата се плаќа месечно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот - за кредити со рок на отплата од 12, 24 и 36 месеци

Симулација на износи на кредит во МКД и услови на враќање

Рок / Висина

50.000

100.000

150.000

250.000

350.000

400.000

12 месеци / Рата

4.425

8.849

13.274

22.124

30.974

35.411

24 месеци / Рата

2.336

4.672

7.008

11.681

16.353

18.689

36 месеци / Рата

1.642

3.285

4.928

8.214

11.500

13.143

48 месеци / Рата

1.298

2.597

3.895

6.492

9.088

10.387

60 месеци / Рата

1.094

2.186

3.280

5.467

7.653

8.747

72 месеци / Рата

958

1.916

2.874

4.790

6.707

7.665

* Доколку не се изврши навремено плаќање на предвидените рати (во време и износ) вкупниот износ на ратите ќе претрпи промени.

Надомест

• Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот

Минимум критериуми за кредитот

• Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ

Минимум потребна документација при аплицирање за кредит

• Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата за жирантот/ите
• Фотокопија од индекс на кредитобарателот (студентот)
• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност

• Исплата веднаш
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

 

За студентите на универзитетите со добра деловна соработка со Штедилницата, се овозможува креирање на заедничка понуда - пакети преку користење на постоечките кредитни продукти

Штедилница ФУЛМ
во соработка со
Факултетот за бизнис економија - Скопје,

со заедничка понуда за полесно студирање

 

За дополнителни информации, Ве молиме посетете нé или јавете се во најблиската филијала или шалтер на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје.

 

Согласно Одл. од 17.12.2016

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017