mk

en

sq

 

DATA: 22/10/2017

KOHA: 08:33:19

Lloj i depozitit

DEPOZIT FESTASH 2008

Valuta

• MKD

• Depozita minimale: 2.000,00 MKD
Koha e kufizuar

• 6, 14, 18 muaj

Arritja e marëveshjes

• Në të gjitha filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloji i depozitit

Shkalla e interesit (vjetore në denarë)

Shkalla e interesit (vjetore në denarë) në kundërvler në euro

Depozit festash me afat 6 mujor

1,4%

0,9%

Depozit festash me afat 14 mujor

2,6%

1,9%

Depozit festash me afat 18 mujor

3,2%

1,9%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi duhet patjetër të jetë anëtarë në kursimoren

Përparësi

• Shkallët e interesit atraktive
• Sigurimi I vendit për kursim
• Mundësi për tërheqjen mujore të interesit
• Mbrojtja nga devalvacionet dhe valutata lokale
• Mundësi për depoziti të shfrytëzohet si sigurim për kredit
• Mundësi për pjesemarrjen në Klub 10 të FULM
• Te drejte befasi per vitin e ri

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  29/06/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 10/10/2017