mk

en

sq

 

DATA: 22/10/2017

KOHA: 08:35:49

Lloj i depozitit

KLUBI VEROR PËR KURSIM

Valuta

• MKD

• Depozita minimale: 2.000,00 MKD
Koha e kufizuar

• 7 muaj

Arritja e marëveshjes

• Në të gjitha filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloji I depozitës

Shkalla e Kamatës (vjetore ne denar)

Klubi veror për kursim (I kufizuar në 7 muaj)

1,9%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis profesionale të Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Kursyesi duhet të jetë patjetër anëtarë I plotëfuqishëm në FULM,shfrytëzues I shërbimeve ose shfrytëzues I depozitit familjar

Përparësi

• shkallët e kamatës atraktive
• Vend I sigurt për të kursy
• Mundësi për marrjen e kamatës në muaj
• Mundësi për pjesmarrjë në Klub 10 të FULM-it
• Mundësi që depoziti të shfrytëzohet si sigurim për kredi

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  29/06/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 10/10/2017