mk

en

sq

 

: 11/12/2017

: 05:05:11

ДЕПОЗИТ СО ДОБРОВОЛНО ШТЕДЕЊЕ

• МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД
• 6, 12 месеци

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Типови на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Каматна стапка со валутна клаузула (годишно во денари)

Депозит со доброволно штедење на 6 месеци

0,8%

0,3%

Депозит со доброволно штедење на 12 месеци

1,5%

1,2%

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
• Обврска за месечно вложување на парични средства

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

. 30/11/2017

info@fulm.com.mk

04/12/2017