mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:20:52

Lloj i depozitit

DEPOZIT I PAKUFIZUAR

Valuta

• МКD

• Të hyrat minimale: 100,00 МКD
Koha e kufizuar

• E pakufizuar

Arritja e marëveshjes

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloj I depozitit

Shkalla e interesit (vjetore në denarë)

Depozit I pakufizuar

0,1%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores

Përparësi

• Vend I siguruar për kursim
• Fleksibilitet për depozit dhe tërheqje të mjeteve

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  30/11/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017