mk

en

sq

 

DATA: 22/10/2017

KOHA: 08:33:47

Lloj i depozitit

Klubi 15 i FULM-it për 16 muaj nëpërmjet llogarisë rrjedhëse transaksionale

Valuta

• МКD

• Te hyrat minimale: 2.000,00 МКD
Koha e kufizuar

• 16 muaj

Arritja e marëveshjes

• Ne te gjithe filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloj I depozitit

Shkalla e interesit (vjetore në denare)

Klubi 15 i FULM-it për 16 muaj Nëpërmjet llogarisë rrjedhëse transaksionale

2,7%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara jane pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores

Përparësi

• Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  29/06/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 10/10/2017