mk

en

sq

 

DATA: 22/10/2017

KOHA: 08:34:59

Lloj i depozitit

DEPOZIT ME VULLNET TË MIRË PËR KURSIM

Valuta

• МКD

• Të hyrat minimale: 300,00 МКD
Koha e kufizuar

• 6, 12 muaj

Arritja e marëveshjes

• Në të gjithë filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloj I depozitit

Shkalla e interesit (vjetore në denarë)

Deposit me vullnet te mirë për kursim 6 muaj

1,2%

Deposit me vullnet të mirë për kursim 12 muaj

1,9%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis se Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave

• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores
• Obligim mujor për kursim në materiale

Përparësi

• Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  29/06/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 10/10/2017