mk

en

sq

 

DATA: 22/10/2017

KOHA: 08:32:37

Lloj i depozitit

KLUBI I FËMIJEËVE PËR KURSIM

Valuta

• МКD

• Të hyrat minimale: 2.000,00 МКD
Koha e kufizuar

• 6 muaj

Arritja e marëveshjes

• Në të gjithë filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloj I depozitit

Shkalla e interesit (vjetore në denarë)

Klubi I të rrinjëve për kursim 6m

1,4%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi është fëmijë –shfritezues I shërbimeve në emër te tij dhe voton librezë kursimi

Përparësi

• Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mundësi për mësim në klub 10 i FULM

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  29/06/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 10/10/2017