mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:08:43

Lloj i depozitit

KLUBI I TË RRINJËVE PËR KURSIM

Valuta

• MKD

• Depozit minimale : 50,00 МКD
Koha e kufizuar

• I pa kufizuar

Arritja e marëveshjes

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloj I depozitit

Shkalla e interesit (vjetore në denarë)

Klubi I të rrinjëve për kursim

1%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat jane pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi është fëmija – shfytezues I shërbimeve në emër të tij dhe voton ne librezë kursimi

Përparësi

• Vend I siguruar për kursim
• Fleksibilitet para hyrjes se mesatares
• Interesi + shpërblimi
• Mundësi për të tërhequr depozitët pa paraqitje
• Arin shprehi për kursim më të vogël
• Klauzole për indeksimin (mvaret nga devalvimi) hynë si nostifikim për pergjigje sociale për shkak të shumës së vogël të llogarive tek fëmijët

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  30/11/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017