mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:21:21

Lloj i depozitit

DEPOZIT I KUFUZAR I INDEKSUAR NË EURO

Valuta

• МКD

• Të hyrat minimale : 2.000,00 МКD
Koha e kufizuar

• 1, 3, 6,12, 14, 18, 24, 36, 48, 60 muaj

Arritja e marëveshjes

• Në të gjithë filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloj I depozitit

Shkalla e interesit KLAUZULA VALUTORE ЕUR (vjetore ne denare)

Depozit per 1 muaj

0,1%

Depozit per 3 muaj

0,2%

Depozit per 6 muaj

0,4%

Depozit per 12 muaj

1,4%

Depozit per 14 muaj

1,5%

Depozit per 18 muaj

1,5%

Depozit per 24 muaj

1,8%

Depozit per 36 muaj

1,9%

Depozit per 48 muaj

2%

Depozit per 60 muaj

2,2%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozites

Specifikimet

• Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores

Përparësi

• Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mbrojtja nga devalvacionet dhe valutata lokale
• Mundësi shuma e intersit të tërhiqet cdo muaj
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  30/11/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017