mk

en

sq

 

DATA: 22/10/2017

KOHA: 08:35:44

Lloj i depozitit

DEPOZIT I KUFUZAR

Valuta

• МКD

• Te hyrat minimale: 2.000,00 МКD
Koha e kufizuar

• 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60 muaj

Arritja e marëveshjes

• Ne te gjithe filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloj I depozitit

Shkalla e interesit (vjetore ne denare)

Depozit për 24 muaj

3,4%

Depozit për 36 muaj

3,7%

Depozit pranveror 36 muaj

3,9%

Depozit për 48 muaj

3,9%

Depozit 15 për 48 muaj

4,0%

Depozit për 60 muaj

4,1%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave

• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores

Përparësi

• Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mundësi shuma e intersit të tërhiqet cdo muaj
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  29/06/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 10/10/2017