mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:08:08

Lloj i depozitit

DEPOZIT I KUFUZAR

Valuta

• МКD

• Te hyrat minimale: 2.000,00 МКD
Koha e kufizuar

• 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 36, 48, 60 muaj

Arritja e marëveshjes

• Ne te gjithe filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloj I depozitit

Shkalla e interesit (vjetore ne denare)

Depozit per 1 muaj

0,2%

Depozit per 3 muaj

0,3%

Depozit per 6 muaj

0,9%

Depozit per 7 muaj

1,2%

Depozit per 8 muaj

1,5%

Depozit per 9 muaj

1,7%

Depozit per 12 muaj

1,8%

Depozit per 14 muaj

2,2%

Depozit per 16 muaj

2,2%

Depozit per 18 muaj

2,6%

Depozit per 24 muaj

3%

Depozit per 36 muaj

3,3%

Depozit per 48 muaj

3,5%

Depozit per 60 muaj

3,7%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave

• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores

Përparësi

• Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mundësi shuma e intersit të tërhiqet cdo muaj
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  30/11/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017