mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:20:30

Lloj i depozitit

DEPOZIT ANËTARËSH

Valuta

• МКD

• Depozita: 600,00 МКD
Koha e kufizuar

• 24 muaj

Arritja e marëveshjes

• Në të gjithë filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme. Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Lloj I depozitit

Shkalla e interesit (vjetore në denarë)

Depozit anëtarësh

5%

Msheftësia

• Te dhenat per depozitat e kufizuara jane pjese e fshehetesis se Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depoziti anëtareve nuk mundet të kalohet nga në ndonjë llogari tjeter •
• Anëtari patjeter duhet tu pershatet lidhejeve të përbashkëta

Përparësi

• Të drejtë shfytëzimi të shërbimeve të FULM
• Vend I siguruar për kursim
• Një anëtar një votë
• Drejtim demokratik
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  30/11/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017