mk

en

sq

 

: 24/11/2017

: 23:32:05

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДЕПОЗИТ

• МКД

• Влог: 20% од износот на одобрениот кредит
• 48 месеци

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Валутна клаузула ЕУР

Земјоделски депозит

2%

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ или корисник на семеен депозит и мора да биде корисник на земјоделски кредит


• Безбедно место за штедење
• Депозитот се користи како обезбедување за кредит

 

 

. 29/06/2017

info@fulm.com.mk

15/11/2017