mk

en

sq

 

: 24/11/2017

: 23:28:23

МЛАДИНСКИ КЛУБ ЗА ШТЕДЕЊЕ

• МКД

• Минимален влог: 50,00 МКД
• По видување

/

• Променлива. Пресметката е по конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Младински клуб за штедење

1%

• Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Вложувачот е детето – корисник на услуга или корисник на семеен депозит на чие име гласи штедната книшка заедно со законски застапник

• Безбедно место за штедење
• Флексибилност при вложување на средствата
• Камата + награда
• Можност за подигнување на депозитот без претходна најава
• Стекнување навика за штедење од најмала возраст

 

 

. 29/06/2017

info@fulm.com.mk

15/11/2017