mk

en

sq

 

Датум: 25/11/2017

Време: 12:07:18

Тип на кредит

КРЕДИТ СО ВЛАДЕТЕЛСКИ ЗАЛОГ

превземи апликација

Целна група

• Лица со сезонски приходи

Износ на кредитот

• Максимален износ на кредитна изложеност по лице е 600.000 МКД – денарски кредит
(1)

Валута

• МКД: денарски кредит
(Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити и анекс договори на кредити со владетелски залог нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.)

Рок на отплата

• 6, 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог депозит)
• 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог девизи и злато)

Каматни стапки

годишни, променливи

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку сите јавни медиуми.
(СВТ)

Потребно обезбедување

• Залог девизи
• Залог депозит во штедилницата
• Залог злато
• Комбинација на гореспоменатото
• Сопствено парично побарување од правно лице (превземени)
• и/или меница со менична изјава

Начин на плаќање

• Каматата се плаќа месечно, декрузивно или антиципативно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот

Надомест

• Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот

Минимум критериуми за кредитот

• Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ

Минимум потребна документација при аплицирање за кредит

• Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот

• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност

• Исплата веднаш
• Без жиранти
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

(1) освен за превземените кредити, за кои што максималната изложеност е 620.000 МКД

 

За дополнителни информации, Ве молиме посетете нé или јавете се во најблиската филијала или шалтер на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје.

 

Согласно Одл. од 17.12.2016

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/08/2017