mk

en

sq

 

: 11/12/2017

: 01:13:01

За ФУЛМ | Мрежа

:

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје - Централа

:

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48, 1000 Скопје

:

02/3115-244
02/3217-912

:

02/3115-653

:

300-0000010645-14

.

4030999359702

.

5282748

.

4836083792

Депонент на Комерцијална банка

:

● Сектор кредитирање Дејан Ангеловиќ, E-mail: dejana@fulm.com.mk

● Координатор Јасминка Панајотовиќ, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Кредитен референт Катерина Јовановска, E-mail: katerina.j@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Кузмановска, E-mail: biljana.k@fulm.com.mk

     

info@fulm.com.mk