mk

en

sq

 

: 11/12/2017

: 01:13:36

За ФУЛМ | Мрежа

:

Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје

:

Бул. Јане Сандански бр. 7/1, 1000 Скопје

:

02/2403-208
02/2403-209

:

02/2403-209

:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

:

● Раководител на филијала Даниела Стојановска, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Кредитен референт Филип Јордановски, E-mail: filipj@fulm.com.mk

● Кредитен референт Јулијана Петковска, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

● Кредитен референт Ана Ризовска, E-mail: ana.r@fulm.com.mk

     

info@fulm.com.mk