mk

en

sq

 

: 11/12/2017

: 01:13:48

За ФУЛМ | Мрежа

:

Филијала Тиквешија - Кавадарци

:

Ул. Илинденска бр. 50, 1430 Кавадарци

:

043/400-655
043/400-656

:

043/400-655

:

300-0400000096-37

Депонент на Комерцијална банка

:

● Раководител на филијала Мица Гурева, E-mail: micag@fulm.com.mk

● Координатор Сијка Габева, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Петрева, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

● Кредитен референт Маја Трпчевска, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

     

info@fulm.com.mk