mk

en

sq

 

Датум: 25/11/2017

Време: 12:06:39

Тип на кредит

ЧЛЕНСКИ КРЕДИТ

превземи апликација

Целна група

• Лица кои имаат членски депозит во Штедилница ФУЛМ

Износ на кредитот

• 1.600 МКД - денарски кредит

Валута

• МКД: денарски кредит
(Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.)

Рок на отплата

• 5 месеци

Каматни стапки

годишни, променливи

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку сите јавни медиуми
(СВТ)

Потребно обезбедување

• Депозит

Начин на плаќање

• Каматата се плаќа месечно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот

Надомест

• Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот

Минимум критериуми за кредитот

• Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ

Минимум потребна документација при аплицирање за кредит

• Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот
• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност

• Исплата веднаш
• Без жиранти

 

За дополнителни информации, Ве молиме посетете нé или јавете се во најблиската филијала или шалтер на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје.

 

Согласно Одл. од 17.12.2016

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/08/2017