mk

en

sq

 

Датум: 25/11/2017

Време: 12:09:51

Тип на кредит

КРЕДИТ СО ЗАЛОГ ЗЛАТО (рати)

превземи апликација

Целна група

• Вработени лица со дополнителна дејност, студенти, земјоделци и невработени со дополнителни лични примања

Износ на кредитот

• Максимален износ на кредитна изложеност по лице е 400.000 МКД – денарски кредит

Валута

• МКД: денарски кредит
(Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.)

Рок на отплата

• 60 месеци

Каматни стапки

годишни, променливи

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку сите јавни медиуми.
(СВТ)

Потребно обезбедување

• Проценето злато и меница со менична изјава

Начин на плаќање

Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати)

Симулација на износи на кредит во МКД и услови на враќање

Рок / Висина

50.000

100.000

150.000

250.000

350.000

400.000

60 месеци / Рата

1.072

2.144

3.215

5.358

7.500

8.571

* Доколку не се изврши навремено плаќање на предвидените рати (во време и износ) вкупниот износ на ратите ќе претрпи промени.

Надомест

• Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот

Минимум критериуми за кредитот

• Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ

Минимум потребна документација при аплицирање за кредит

• Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот

• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност

• Исплата веднаш
• Без жиранти
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

 

За дополнителни информации, Ве молиме посетете нé или јавете се во најблиската филијала или шалтер на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје.

 

Согласно Одл. од 17.12.2016

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/08/2017