mk

en

sq

 

: 24/11/2017

: 23:30:59

ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ

• МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД
• По видување (а виста)

/

• Променлива. Пресметката е по конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Депозит по видување

0,1%

• Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит

• Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

 

. 29/06/2017

info@fulm.com.mk

15/11/2017