mk

en

sq

 

: 24/11/2017

: 23:29:58

ДЕПОЗИТ СО ДОБРОВОЛНО ШТЕДЕЊЕ ИНДЕКСИРАН СО ЕУР

• МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД
• 6, 12 месеци

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Типови на депозит

Валутна клаузула ЕУР

Депозит со доброволно штедење на 6 месеци

1%

Депозит со доброволно штедење на 12 месеци

1,8%

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува штедните влогови во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит • Обврска за месечно вложување на парични средства

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Заштита од девалвација на денарот
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

. 29/06/2017

info@fulm.com.mk

15/11/2017