mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 01:17:33

Тип на кредит

WT КРЕДИТ

превземи апликација

Целна група

• За студенти на домашните и странски универзитети, кои имаат потреба од усовршување на образованието и стекнување професионално искуство во странство.

Износ на кредитот

• Максимален износ на кредитна изложеност по кредитна партија е 150.000 МКД - денарски кредит

Валута

• МКД: денарски кредит
(Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.)

Рок на отплата

• 12, 24, 36 и 48 месеци
• Максимум грејс период 12 месеци

Каматни стапки

годишни, променливи

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку сите јавни медиуми.
(СВТ)

Потребно обезбедување

• Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)

Начин на плаќање

• Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) - за кредити со рок на отплата од 12, 24, 36 и 48 месеци

Симулација на износи на кредит во МКД и услови на враќање

Рок / Висина

60.000

120.000

150.000

12 месеци / Рата

5.313

10.624

13.275

24 месеци / Рата

2.805

5.610

7.009

36 месеци / Рата

1.973

3.945

4.929

48 месеци / Рата

1.559

3.117

3.895

* Доколку не се изврши навремено плаќање на предвидените рати (во време и износ) вкупниот износ на ратите ќе претрпи промени.

Надомест

• Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот

Минимум критериуми за кредитот

• Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ

Минимум потребна документација при аплицирање за кредит

• Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата за жирантот/ите
• Фотокопија од индекс на кредитобарателот (студентот)
• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност

• Исплата веднаш
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

 

За дополнителни информации, Ве молиме посетете нé или јавете се во најблиската филијала или шалтер на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје.

 

Согласно Одл. од 17.12.2016

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017