mk

en

sq

 

: 24/11/2017

: 23:32:31

Клуб 15 на ФУЛМ на 16 месеци преку трансакциска сметка

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД
• 16 месеци

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари) Клуб 15 на ФУЛМ на 16м

Преку трансакциска сметка

2,7%

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

. 29/06/2017

info@fulm.com.mk

15/11/2017