mk

en

sq

 

: 24/11/2017

: 23:29:21

ДЕТСКИ КЛУБ ЗА ШТЕДЕЊЕ

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД
• 6 месеци

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Детски клуб за штедење 6м

1,4%

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Вложувачот е детето – корисник на услуга или корисник на семеен депозит на чие име гласи штедната книшка заедно со законски застапник

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за учество во Клуб 10 на ФУЛМ

 

 

. 29/06/2017

info@fulm.com.mk

15/11/2017